5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PODODDZIAŁY

DYWIZJON DOWODZENIA

 

ddow1 

 Dywizjon Dowodzenia (ddow) został sformowany w 2008 roku przez grupę, której pracą kierował major Artur DANIELSKI, czasowo pełniący obowiązki dowódcy pododdziału. Od 20.02.2009, obowiązki objął ppłk Robert MAJDECKI.
Zasadniczym zadaniem dywizjonu jest zabezpieczenie procesu dowodzenia pułku, m.in. poprzez rozwinięcie Stanowiska Dowodzenia. Stanowi to główną tematykę szkolenia żołnierzy dywizjonu.
     W 2010 roku  Dowódca oraz żołnierze ddow pełnili służbę  w Bośni i Hercegowinie w ramach XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR, jak również zdobywali cenne doświadczenia bojowe podczas VIII i IX zmiany PKW Afganistan.
     Rok 2011 był dla dywizjonu czasem intensywnego szkolenia, wielu zmian personalnych, etatowych i strukturalnych . Od 1 lipca rozpoczęto przeformowanie pododdziału w skutek, którego rozformowano kompanię łączności oraz kompanię ochrony i regulacji ruchu, przeformowano baterię rozpoznania i kompanię logistyczną. Rozkazem przełożonych sformowano kompanię dowodzenia i kompanię inżynieryjną.
     20 lipca 2011r. podczas uroczystej zbiórki dowódca dywizjonu ppłk Robert MAJDECKI przekazał dowodzenie i pożegnał się z żołnierzami dywizjonu przechodząc na kolejne stanowisko służbowe Szefa Sztabu Pułku.
    Wzmożone szkolenie i intensywne przygotowania dywizjonu pozwoliły na wykonywanie zadań bojowych w warunkach poligonowych na najwyższym poziomie w ramach Wieloszczeblowego Ćwiczenia Taktycznego Z Wojskami PK. Dragon-11 we  wrześniu 2011r.

  ddow2 Rok 2012 okazał się równie bogaty w przedsięwzięcia szkoleniowe. Dywizjon zabezpieczał funkcjonowanie Stanowiska Dowodzenia pułku na trzech zgrupowaniach poligonowych, a żołnierze doskonalili swoje umiejetności oraz zgrywali się w ramach pododdziałów uzyskując stosowne certyfikaty. Ważnym przedsięwzięciem realizowanym w roku 2012 było zabezpieczenie funkconowania kierownictwa ćwiczenia podczas certyfikacji XXVII zmiany PKW KFOR.

    W roku 2013 dywizjon kontynuował intensywne szkolenie, w zakresie zabezpieczenia procesu dowodzenia oraz rozpoznania. Jesienią pododdział pozyskał zestaw bezzałogowego systemu powietrznego Mini Fly Eye. Decyzją nr 43 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 roku dywizjon dowodzenia przejął dziedzictwo 1 dywizjonu pomiarów artylerii (1927-1939).LIWIEC

Dowódcami dywizjonu dowodzenia byli:
2008 – 2009   cz.p.o. mjr Artur Danielski
2009 – 2011   ppłk Robert Majdecki
2011              cz.p.o. kpt. Radosław Wałecki
2011 – 2012   cz.p.o. mjr Jarosław Mazur

2012 – 2017   ppłk Mariusz Toporek

2017              cz.p.o. mjr Grzegorz Lustig

2018 - 2021   ppłk Mariusz Lewczuk

od 2021         ppłk Robert KACZMARKIEWICZ


 1 DYWIZJON ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ

dana

 1 Dywizjon artylerii samobieżnej w linii prostej wywodzi się ze sformowanego w 1987 roku 2 dywizjonu artylerii samobieżnej. Pierwszym dowódcą 2 das był mjr Jan KURNIK. Dowódcami baterii byli: 4 bas por. Stanisław MACIEJA, 5 bas por. Jarosław PISARCZYK, 6 bas por. Władysław ĆWIK. W czasie formowania dywizjon wyposażono we wprowadzane ówcześnie na uzbrojenie Wojska Polskiego, samobieżne haubice 2S1 Goździk. W tym kształcie dywizjon realizował szkolenie do 1996 roku.

     Ponownie został sformowany w 1998 roku. W końcu 2006 roku w wyniku zmian organizacyjnych pułku na bazie 2 das, zorganizowano dywizjon artylerii samobieżnej, na którego wyposażenie weszły zmodernizowane haubice 2S1 Goździk, posiadające zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ. 14 marca 2006 roku na poligonie w Świętoszowie oddano symboliczny pierwszy strzał z wykorzystaniem systemu.

     Skład strzelający przedstawiał się następująco: Dowódca baterii – kpt. Paweł GANDERA

 

Oficer ogniowy – ppor. Przemysław KOŹMIŃSKI
Dowódca działa – chor. Robert WIECZORKOWSKI
Kierowca – szer. Marcin SKRZYPIEC
Celowniczy – szer. Mateusz TOKARZ
Ładowniczy – szer. Tomasz FAJEREK

 

    W sierpniu tego samego roku das reprezentował wraz ze sztabem, pułk w czasie największych ćwiczeń wojskowych od upadku komunizmu pk ANAKONDA 2006. Z tego zadania pododdział wywiązał się bardzo dobrze. Jednak największe sukcesy das odnosił w roku 2008, za które dywizjon otrzymał prestiżowe miano - wzorowy pododdział artylerii Wojsk Lądowych. Od 2009 pododdziały dywizjonu realizują programowe szkolenie w nowych uwarunkowaniach armii zawodowej. 

 

    W lipcu 2011 roku dywizjon artylerii samobieżnej w związku ze zmianami organizacyjnymi otrzymał nowy etat oraz otrzymał nazwę 1 dywizjon artylerii samobieżnej. Od stycznia do grudnia 2012 roku pododdział przechodził intensywny proces szkolenia. W tym czasie scertyfikowano drużyny i działony, plutony ogniowe, a w listopadzie baterie. Kulminacja szkolenia było ćwiczenie taktyczne połączone z certyfikacją dywizjonu, które pododdział zaliczył na ocene bardzo dobrą. Po zakończonym ćwiczeniu dowódca 1 das, podpułkownik Artur Danielski, odebrał z rąk Dowódcy Wojsk Lądowych, generała broni Zbigniewa Głowienki, proporzec dla Wzorowego Pododdziału Wojsk Lądowych, za rok 2012.

 

Dowódcami dywizjonu artylerii samobieżnej byli:
1987 – 1989 – mjr Jan KURNIK
1989 – 1996 – mjr Zbigniew DEPERAS
1996 – 1998 – dywizjon rozformowany
1998 – 2000 – mjr Janusz MURAWSKI
2000 – 2001 – kpt. Kazimierz MISIASZEK
2001 – 2003 – ppłk Piotr JANIAK
2003 – 2006 – ppłk Kazimierz MISIASZEK
2006 - 2009 -  ppłk Roman BOGUSZ
2009 - 2015 - ppłk Artur DANIELSKI

2015 - 2019 - ppłk Zbigniew ZAWADZKI

2019 -        - ppłk Mikołaj GÓRNY


2 DYWIZJON ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ

 

 krab2 dywizjon artylerii samobieżnej powstał w wyniku zmian organizacyjno etatowych związanych z przeformowaniem pułku w nową strukturę. Grupą formującą 2 das kierował major Mirosław Buda. Realizowała ona przedsięwzięcia związane z organizacja dywizjonu, przyjmowaniem sprzętu na wyposażenie oraz pracowała ona nad osiągnięciem gotowości pododdziału do funkcjonowania w czasie pokoju oraz działań kryzysowych. Czas formowania dywizjonu był okresem intensywnego szkolenia. Po jego zakończeniu pododdział wszedł w okres działalności bieżącej.

 

 Zasadniczym uzbrojeniem 2 das od roku 2019 jest samobieżna haubica kalibru 155 mm HS Krab.

 

  Dowódcami 2 das byli:

 mjr Mirosław Buda - 2011

  mjr Paweł Gandera - 2012

  ppłk Andrzej Krzyżanowski – 2012 – 2014

  cz.p.o. mjr Paweł Gandera - 2014 -2014

  ppłk Jarosław Mazur - 2014 - 2017

  ppłk Przemysław STRYKOWSKI - 2017 -


 3 DYWIZJON ARTYLERII RAKIETOWEJ

 langusta

28.09.1951 r. na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej, w ramach 5 DP zostaje zorganizowany w Gubinie -Komorów 12 dywizjon Artylerii Rakietowej.
Pierwszym Dowódcą Dywizjonu zostaje kpt. Leon SULIMA
Kolejnymi dowódcami dywizjonu byli:
płk Antoni SKIBIŃSKI
ppłk Florian SAWICKI
ppłk Stanisław HANUSIAK
ppłk Romuald WIELEC
ppłk Bogusław REMBISZ

ppłk Radosław MARZEC

ppłk Ryszard RÓŻYCKI

ppłk Grzegorz PAROL

ppłk Rafał GRZYWIŃSKI

ppłk Marcin WALCZEWSKI

 

       Po procesie organizacji jednostki, od I grudnia 1951 roku rozpoczyna się normalne, funkcjonowanie jednostki. Trwa proces szkolenia. Faza organizacyjna dywizjonu, to również prace żołnierzy na rzecz środowiska lokalnego. Dywizjon wyposażony jest w wyrzutnie rakietowe BM- 13 na podwoziach samochodowych. W kwietniu 1952 roku dywizjon wizytuje wiceminister MON gen. bryg. NESZKOWSKI, który pozytywnie ocenił proces szkoleniowy i stan organizacyjny dywizjonu.
W dniu 21 kwietnia 1960 roku dywizjon otrzymuje 12 wyrzutni BM -14. 24 kwietnia 1960 roku dywizjon otrzymuje sztandar bojowy nadany przez Radę Państwa. W dniu 14 sierpnia 1961 roku zmienia miejsce dyslokacji na m. Kostrzyn n/O.
       W 1966 roku 12 dywizjon artylerii rakietowej zostaje przeniesiony do garnizonu Sulechów. W 1979 roku dywizjon zostaje wyposażony w 18 wyrzutni BM-21. Lata 80 i 90 to proces szkolenia kolejnych pokoleń żołnierskich. Na skutek zmian organizacyjnych w Wojsku Polskim w 1990 roku jednostka została rozformowana.
       Dywizjon wszedł w skład 22 pułku artylerii jako organiczny 3 dywizjon artylerii rakietowej 22 pułku artylerii. Z dniem 1 lipca 1993r dywizjon został organiczną częścią 5 Pułku artylerii.
       W dniu 8.07.2008 r. pułk w ramach modernizacji wojsk rakietowych i artylerii otrzymuje zmodernizowane wyrzutnie rakietowe WR – 40 Langusta. W roku 2011, 3 dywizjon artylerii rakietowej reprezentował pułk oraz 11 LDKPanc w największych ćwiczeniach Wojsk Lądowych pk DRAGON 11, uzyskując za działalnośc ogniową i taktyczna oceny bardzo dobre.

 


 4 DYWIZJON ARTYLERII RAKIETOWEJ

 

bm21   4 dywizjon artylerii samobieżnej powstał w wyniku zmian organizacyjno etatowych związanych z przeformowaniem pułku w nową strukturę. Grupą formującą 4 dar kierował major Cezary Stawicki. Realizowała ona przedsięwzięcia związane z organizacja dywizjonu, przyjmowaniem sprzętu na wyposażenie. Dywizjon gotowość do działania osiągnął w grudniu 2011 roku.  Od tamtej pory realizuje zadania wynikające z działalności bieżącej. W swojej krótkiej historii dywizjon brał udział w kilku ważnych przedsięwzięciach szkoleniowych uzyskując wysokie wyniki zarówno za działalność taktyczna jak i ogniową.

 Zasadniczym uzbrojeniem 4 dar są 24 wyrzutnie rakietowe BM-21.

  Dowódcami 4 dar byli:
 mjr Cezary Stawicki – 2011
ppłk Zbigniew Janusz – 2011 – 2020
mjr Arkadiusz Sułek od 2020

BATALION LOGISTYCZNY

 Podstawą do rozpoczęcia procesu formowania batalionu logistycznego był rozkaz  nr Z-4 Dowódcy 5 pułku artylerii z dnia 31 maja 2011 r.  w sprawie przeformowania 5 pułku artylerii.

              Grupa formująca batalion logistyczny na czele z ppłk Leszkiem DRZAZGĄ  zrealizowała przedsięwzięcia wynikające ze „Szczegółowego harmonogramu sformowania batalionu logistycznego” i z dniem 01.12.2011r. batalion osiągnął gotowość do funkcjonowania w strukturze:
               dowództwo i sztab,
               pluton dowodzenia i zabezpieczenia,
               kompania zaopatrzenia,
               kompania remontowa.
             W związku w formowaniem batalionu rozpoczęto proces intensywnego szkolenia mającego na celu przygotowanie do działania zgodnie  z przeznaczeniem i zadaniem dowódcy pułku w zakresie zabezpieczenia logistycznego pododdziałów pułku w czasie wykonywania zadań bojowych i szkoleń poligonowych.
           Głównym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie materiałowe i techniczne pułku w trakcie przemieszczenia na dużą odległość  oraz operacyjnego rozwinięcia pułku a także zabezpieczenie materiałowe i techniczne  podczas realizacji wsparcia ogniowego działań obronnych pierwszorzutowych związków taktycznych w terenie lesisto-jeziornym.
               Zasadniczy cel do osiągnięcia i zadania jakie staneły  przed pododdziałem  to realizacja szkolenia programowego w celu osiągnięcia zdolności bojowej do wykonania zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem oraz prowadzenia działań w ramach reagowania kryzysowego.
             Czas formowania batalioniu był  czasem intensywnego szkolenia i przygotowania batalionu do wykonywania zadań bojowych na najwyższym poziomie.
              Batalion logistyczny mimo stosunkowo krótkiej historii swojego istnienia ma za sobą szereg ważnych i odpowiedzialnych przedsięwzięć, które zrealizował z powodzeniem.
 
Dowódcami batalionu logistycznego byli :
2011 – ppłk Leszek DRZAZGA

 


 

 KOMPANIA INŻYNIERYJNA

 

         Kompania inżynieryjna powstała na bazie plutonu maszyn inżynieryjnych wchodzącego w struktury kompani logistycznej dywizjonu dowodzenia. W wyniku zmian organizacyjno etatowych związanych z przeformowaniem pułku z dniem 1 stycznia 2012 roku kompania znalazła się w strukturach pułku jako samodzielny pododdział. Dowódcą grupy formującej był chorąży Rafał Gembara, który realizował przedsięwzięcia związane z organizacja pododdziału oraz przyjmowaniem sprzętu na wyposażenie. Przez cały 2012 rok pododdział realizował zadania zabezpieczenia inżynieryjnego pododdziałów pułku, osiągając bardzo dobre wyniki w szkoleniu i działalności taktycznej.

 

Dowódcami kinż byli:
chor. Rafał Gembara – 2012
por. Błażej Krupa – 2012 - 2018
por. Sebastian Majsak – 2018 - 2021
ppor. Waldemar Aldminowicz od 2021
 

GRUPA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO

             Grupa Zabezpieczenia Medycznego powstała z dniem 1 stycznia 2012 roku na bazie rozformowanej kompanii medycznej. 
          Jest samodzielnym pododdziałem wchodzącym w struktury pułku. Dowódcą grupy formującej był sierżant Wojciech Witków, który realizował zadania związane z organizacją grupy. Od momentu sformowania GZM realizuje zadania zabezpieczenia medycznego pododdziałów pułku.

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP