5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SAKRAMENTY

1.     CHRZEST

Obrzęd chrztu świętego polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu jego głowy z równoczesnym wezwaniem imienia Trójcy Świętej wypowiadając słowa: /podając imię lub imiona chrzczonego/ „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.”

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym dzieckiem Bożym - świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony do wspólnoty Kościoła, Ciała Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.                                               

Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy.

W niebezpieczeństwie śmierci każda osoba może udzielić Sakramentu chrztu, pod warunkiem że ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół, poleje wodą głowę kandydata wypowiadając przy tym słowa: „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO.”                                        

a)      Rodzice chrzestni

Podczas chrztu obecni są również Rodzice chrzestni, którzy wyznają razem z rodzicami wiarę Kościoła, w której to dziecko otrzymuje chrzest. Po chrzcie natomiast mają obowiązek wspierać rodziców w chrześcijańskim wychowaniu, by dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją swoim życiem.                              

Rodzicem chrzestnym może być ten kto:

- jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);

- przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

- prowadzi życie zgodne z wiarą i moralnością chrześcijańską;

- należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

b)      Termin chrztu i potrzebne dokumenty

W celu ustalenia terminu chrztu dziecka, należy zgłosić się odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem do kancelarii na terenie parafii której się mieszka i dostarczyć odpowiednie dokumenty:                                                                                                                                                                          

- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, 

- dowody osobiste rodziców,     

- dane chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, stan cywilny, dokładny adres. Chrzestni powinni posiadać zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami, oraz powinni w dniu chrztu być w stanie łaski uświęcającej,    

- jeśli rodzice chcą ochrzcić dziecko poza własną parafią, muszą mieć zgodę proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest w innej parafii,                                                                                           

- załatwienie wszelkich formalności przynajmniej miesiąc wcześniej,                                                      

- uczestniczyć w katechezie chrzcielnej.

2.      BIERZMOWANIE

Chrzest jest pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, który czyni nas dziećmi Bożymi i członkami Kościoła katolickiego. Ale sam chrzest nie wystarczy. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełni dojrzałości. Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

                                                                                               

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła kandydata wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i wypowiedzeniem słów: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO". Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni łask jakie zamierzył dla nas Bóg.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy, ale nie rodzicie kandydata. Wybiera się jednego świadka /kobieta – kobietę, mężczyzna – mężczyznę/. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Przygotowanie młodzieży odbywa się podczas specjalnych katechez prowadzonych w parafii, natomiast dorosłych na specjalnych spotkaniach.

BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI

Rozporządzenie duszpasterskie w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie ochrzczeni "jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285). Chociaż wiec sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889, § 1 KPK). Wierni maja obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszym rozporządzeniem określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych. 

A. Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

1. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa ("Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem maleństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności" – kan.1065 § 1 KPK).

2. Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego. Osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie.

3. Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej po ukończeniu 21 roku życia.

4. Emigracja zarobkowa młodzieży.

5. Chęć przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosłą (po ukończeniu 21 roku życia). 

B. Obowiązki duszpasterza wobec kandydatów

1. Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.

2. Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.

3. Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania. 

C. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

1. Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych powinno z zasady odbywać się w rodzinnej parafii kandydata.

2. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii lub delegowany przez niego prezbiter.

3. Za podstawę programowa przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

4. Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu dla bierzmowanych:

5. Ostatnie ze spotkanie powinno być zarazem bezpośrednim przygotowaniem do uczestnictwa w liturgii sakramentu bierzmowania.

6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu pokuty w czasie stosownym, pozwalającym na godne i owocne przeżycie spowiedzi. Nie należy jej odkładać na dzień bierzmowania.

7. Wybrany świadek bierzmowania powinien gwarantować gotowość wsparcia kandydata w jego dalszym życiu wiary.

8. Po przygotowaniu kandydat do bierzmowania otrzymuje dokument zaopatrzony w pieczęć parafialna i podpis księdza proboszcza (wzór karty w załączniku). 

D. Miejsce i czas bierzmowania

1. Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany naprzemiennie w Katedrze (miesiące parzyste) i Konkatedrze (miesiące nieparzyste).

2. Stałym terminem bierzmowania będzie pierwszy poniedziałek miesiąca.

3. Sakrament będzie sprawowany podczas mszy św. o godz. 18.00.

4. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej.

5. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgie, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu.

6. Po zakończonej Mszy świętej bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu.

7. Parafia katedralna/konkatedralna dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej. 

Kontakt z parafiami gdzie odbywa się bierzmowanie:

1. Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Obotrycka 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 722 33 58

e-mail: parafia@katedragorzowska.pl

http://www.katedragorzowska.pl

 

2. Parafia Konkatedralna pw. św. Jadwigi Śląskiej

ul. Mickiewicza 14

65 - 063 Zielona Góra

tel. (68) 320 24 70

lub 324 89 11

e-mail: zgjadw@zgora-gorzow.opoka.org.pl

http://www.konkatedra.zgora-gorzow.opoka.org.pl

3.       NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT CZYLI EUCHARYSTIA

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew.                                                                                                               

W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego podczas Mszy świętej. Może to uczynić osoba będąca w stanie łaski uświęcającej.                                                                                      

4.       SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Każdy grzech oddala człowieka od Boga, zrywa więź nawiązaną w sakramencie chrztu świętego, nie pozwala w pełni korzystać z Bożej łaski. W sakramencie pojednania Bóg za pośrednictwem Kościoła, którego przedstawicielem jest kapłan, przebacza nam popełnione grzechy i daruje, przynajmniej częściowo karę za grzechy. Ponadto na nowo obdarowuje nas łaską i umocnieniem.               Człowiek wierzący powinien korzystać z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego jak najszybciej. Kapelan wojskowy służy posługą w konfesjonale zawsze kiedy tylko istnieje taka potrzeba po wcześniejszym umówieniu.                       

Warunki dobrej spowiedzi:                                                                                                        

Rachunek sumienia – jest to przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi;                                                                                                        

Żal za grzechy – to boleść duszy z powodu zranienia Boga - Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu;                                                                                                                             

Mocne postanowienie poprawy - postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła czyli restytucja;                                                                                                                                                             

Szczera spowiedź – to wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem /w przypadku grzechów ciężkich należy podać ich liczbę i okoliczności/;              

Zadośćuczynienie Bogu i ludziom - wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód wyrządzonych przez grzech.

Wypełnienie każdego z tych warunków jest konieczne co do ważności i owocnego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania.

5.       NAMASZCZENIE CHORYCH

Każda sytuacja życiowa człowieka, jeśli patrzy się na nią oczyma wiary, jest dla niego jakimś wezwaniem Bożym. Także ta trudna sytuacja jaką jest choroba. Każda choroba przypomina nam, chrześcijanom, że nasze przebywanie na ziemi jest tylko czasowe. Nasza ojczyzna jest w niebie.               Choroba i cierpienie chrześcijanina mają wielkie znaczenie dla samego chorego jak i dla całego świata. W ochrzczonym żyje Chrystus, ochrzczony cierpi z Chrystusem i przez to przyczynia się do zbawienia własnego i całego świata. Zadaniem chorego jest, aby swoim przykładem napominał innych, by nie zapomnieli o sprawach istotnych i wartościach wyższych. Dopomaga mu w tym przyjęcie sakramentu namaszczenia, w którym do chorego przychodzi Chrystus Pan. Ten, który troszczy się o chorych, uzdrawia ich dusze i ciała; cierpiał dla nas i zbawia nas przez ofiarę swoich cierpień.                                                                                                                                                               

        Sakrament namaszczenia chorych udziela łaski Ducha Świętego, która podnosi zaufanie człowieka chorego do Boga, umacnia go w cierpieniach, pomaga mu do zbawienia, pomaga wrócić do zdrowia, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy, gładzi grzechy powszednie, a nawet ciężkie jeśli przyjęcie sakramentu pojednania jest niemożliwe.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:                                      

- jeśli jest poważna choroba oraz niebezpieczeństwo śmierci,                                                             

- osobom w podeszłym wieku,                                                                                                                                  

                                                                                                              

        - przed operacją medyczną,                                                                                                                       

- osobom nieprzytomnym lub psychicznie chorym jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Kapłana do chorego można prosić zawsze informując ogólnie o stanie zdrowia. Mieszkanie w którym przebywa chory powinno być odpowiednio przygotowane: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece /może być Gromnica/, woda święcona, kromka chleba, sól i cytryna. W czasie obrzędu udzielania sakramentu namaszczenia choremu powinni towarzyszyć w modlitwie także domownicy.

SAKRAMENTU NAMASZCZENIA CHORYCH NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!!!

 

6.       SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Kandydaci do przyjęcia Sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem na co najmniej 3 miesiące przed ślubem.                                                                                                                                              

Jakie należy spełnić warunki i jakie dostarczyć dokumenty?                                                          

-Świadectwo Chrztu Świętego (nie starsze niż pół roku od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym, oraz potwierdza fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania,                       

- Świadectwo katechezy z ostatniej klasy ukończonej szkoły,

       - Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,

       - Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego

       - Zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu skupienia dla narzeczonych

- Zaświadczenie /3 egzemplarze/ z USC celem zawarcia ślubu konkordatowego
- Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo cywilne w USC, wtedy okazują stosowny dokument                        

- Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają akt zgonu małżonka

Małżeństwo zawierane jest w czasie Mszy świętej lub w wyjątkowych sytuacjach poza nią. Termin ustala się z księdzem w kancelarii parafialnej. Jeśli małżeństwo zawierane jest poza Mszą świętą wypada, aby młodzi małżonkowie zamówili Mszę świętą w swojej intencji w innym terminie.   

Tekst na podstawie Dokumentów Kościoła: ks. mjr Tomasz SZEFLIŃSKI 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP