5 pułk artylerii


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA-ZASADY UDZIAŁU

1.   OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

   Zasady udziału wojskowej asysty honorowej określa  „Ceremoniał Wojskowy” wprowadzony DECYZJĄ Nr 392/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. Urz. MON z dnia 3 października 2014 r.)

   W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno - religijnych może uczestniczyć wojskowa asysta honorowa.  Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

   O udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego.

   Wojskową asystę honorową mogą stanowić:

- kompania honorowa;

- pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego;

- orkiestra wojskowa;

- poczet sztandarowy;

- posterunek honorowy;

Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział:

- szpaler żołnierzy z bronią lub bez broni;

- żołnierze do składania wieńców i wiązanek;

- żołnierze do niesienia odznak, orderów i odznaczeń;

- żołnierze do posługi liturgicznej;

   Zadania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej Garnizonu Sulechów w uroczystościach ujmuje się w „Planie współpracy 5 pa z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...”.

  W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w „Planie współpracy …”, ich  organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie. W przypadku, gdy  w uroczystości planowany jest udział orkiestry wojskowej, kierują wniosek do Dowódcy Garnizonu Warszawa.

   Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem  wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu ceremoniału wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci (nie znajdującego się w załączniku 11 Ceremoniału Wojskowego), jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON.

2. UDZIAŁ WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

   Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:  kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy, żołnierze do niesienia poduszek z odznakami  orderów i odznaczeń, żołnierze do niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa, trębacz i werblista.

  Skład wojskowej asysty honorowej określa w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, mając na uwadze posiadane możliwości oraz siły i środki będące w jego dyspozycji.

  O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

4. Żołnierzy w służbie czynnej;

5. Byłych żołnierzy zawodowych;

6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska;

decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.  

   Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego,  organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

3. ZASIĘG TERYTORIALNY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ GARNIZONU SULECHÓW.

   Wojskowa Asysta Honorowa Garnizonu Sulechów bierze udział w uroczystościach zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców - na terenie gminy Sulechów.

4.   KOORDYNATOR UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ GARNIZONU SULECHÓW

   Koordynatorem uroczystości z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej w garnizonie Sulechów jest Szef Sekcji Wychowawczej mjr Zbigniew Płaczkiewicz

tel. 261569401;

kom. 690 114 810

Adres do korespondencji:

Dowódca  5 Lubuskiego pułku artylerii

ul. Wojska Polskiego 1

66-100 Sulechów

 Wnioski o udział Orkiestry Wojskowej należy kierować na adres:

Dowódca Garnizonu Warszawa

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

00-909 Warszawa

Fax: 261873259

Załączniki:

Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości.

Wzór scenariusza uroczystości o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

5 pułk artylerii
Wojska Polskiego 1
66-100 Sulechów
tel. 261569622
fax. 261569222

    
  • BIP